?

Log in

No account? Create an account

Ёзден адет - Салам!
teberdini

Газетни редакциясына окъуучуларыбыздан кёп тюрлю къагъытла келедиле. Ол санда адамланы араларында салам бергенни юсюнден да сорадыла («Заман», 74-чю номер, 2014 жыл).
Аны бла байламлы биз фольклорчу Джуртубайланы Махтини «Ёзден адет» деген китабындан «Салам - приветствие» деген башын беребиз. Дагъыда, аны бла тюбешип, китапда болмагъан болумланы да къошханбыз.

Салам бериу
Огъартын келген - тёбентин келгеннге береди;
эшикден кирген - юйде тургъаннга;
келе тургъан - сюелип тургъаннга;
экеулен тюбешселе, саламын кичи береди;
сюелип тургъанны къатына къауум адам келсе, салам берген - ол къауумда таматады;
къауум адам сюелип, биреу келсе, салам алгъан - таматады;
тамата бла хапар айтыр болсанг неда тиширыу бла (элден тышында тюбеселе), алагъа жетмей, атдан тюш;
салам берсенг, алсанг да - къычырмай, шыбырдамай айт.


Къайда эм къачан
Салам Аллахны саламыды: жауунг эсе да, салам берсе, саламын ал;
ауруп, онгсуз тюйюл эсе
олтуруп салам берген - алгъан адет жокъду;
кечгинлик тилемесе
бир кере саламынгы алмай къойгъан адамгъа экинчи тюбегенде салам берме
танымагъан адамгъа жукъ сорлукъ болсанг, алгъа салам бер;
къабырлада салам берген дурус тюйюлдю (къол тутуп къоядыла);
аякъ жолдан чыгъып келген адамгъа салам бермейдиле;
къауум адамгъа, салам берип, къол тутама десенг, таматадан, онг жанындан башла.

Къол тутуу
Тамата къолун узатса - тут, узатмаса - тур;
къол узатхан къолун алгъа алады;
адамны бармакъларын тутма - къолун тут;
эр кишиле къучакълашмайдыла;
эр киши тиширыугъа къол бермейди;
адамны къолун къаты къысма,
кесинги къолунгу да суу быстырча берме;
салам алгъа эр кишиге тийишлиди.

Орамда жолугъуу
Ишлей тургъан адамлагъа алгъыш этмей озма;
элге кирсенг, атдан тюш;
ныгъышха жетсенг, салам бер;
элге кирсенг, чариш къурама (атдан тюшмесенг да, акъырын бар);
эр киши озгъан заманда ахшы къатын (орамда олтургъан), намыс этип, ёрге къобады;
адамны къолун атдан тюшюп тут;
къолларын тутама деп
сый къангагъа кечирек къалып барсанг, салам бер да, сыйны тынын бузма

Юйге киргенде
Эр кишиле
- Ассалам (салам) алейкум!
- Уаликум салам!

- Юйге да игилик!

- Келгеннге да игилик! (Келген адам юйге кирсе) Хош кел, жууукъ бол!

Кюнню кезиулеринде
Эр кишиле бла тиширыула неда тиширыула кеслери тюбешселе, бир бирлерине эшикде, юйде, орамда болсун, былай салам бередиле
- Танг ахшы болсун!
- Ахшылыкъ кёр!

- Эрттен ахшы болсун!
- Ахшылыкъ кёр!

- Кюн ахшы болсун!
- Ахшылыкъ кёр!

- Ингир ахшы болсун!
- Ахшылыкъ кёр!

- Кеч ахшы болсун!
- Ахшылыкъ кёр!
Айырыла туруп эмда биреуню юйюнден чыгъа туруп айтадыла
- Хайда сора, сау къалыгъыз!
- Саулукъ Аллах берсин!

- Ахшы кюнлю болугъуз!
- Ахшылыкъ Аллах берсин!

- Ахшы ингирли къалыгъыз!
-Аллахны ахшылыгъына жолугъайыкъ!
- Тынч кечели къалыгъыз!
- Тынчлыкъ Аллах берсин!

Тюрлю-тюрлю болумлада
- Иш къолай болсун!
- Сау бол, къолайлы бол!
Мал, жылкъы кютген адамгъа
- Кёп болсун!
- Сау бол, кёп насып Аллах берсин!
Юй ишлей тургъанлагъа
- Мекямыгъыз огъур болсун!
- Аллах ыразы болсун, къууанчлагъа келиучю бол!
Сабанчыгъа, бахчада ишлей тургъаннга
- Берекет болсун!
- Сау бол, берекетли бол!

- Бахча толу болсун!
- Сау бол, берекетинг кёп болсун!
Ийнек сауа тургъан тиширыугъа
- Саугъанынг таркъаймасын!
- Сау бол, насыбынг таркъаймасын!
Ийнек сауа тургъан эр кишиге
- Акъдан къуру болмагъыз!
- Сау бол, берекетинг къурмасын!
Сатыу этген адамгъа
- Базар болсун!
- Сау бол, Аллах берекет берсин!

Эр кишиле жыйылгъан жерде
- Ныгъыш болсун!
- Сау бол, жууукъ бол бизни ныгъышха!
- Ныгъышыгъыз толу болсун!
- Сау бол, кел, сени да ныгъышха жууукъ этейик!

Жолда тюбешселе
- Жол болсун!
- Сау бол, жашау жолунг жарыкъ болсун!
Ауругъан адамгъа аны кёре келген айтады
- Саусуз болма!
- Сау бол, саулукъ Аллах берсин!
Сау бол, Аллах ыразы болсун!
Ашай тургъаннга
- Аш татлы болсун!
- Сау бол, жашауунг татлы болсун!
Тойгъа келгенле юйню иелерине айтадыла
- Байрамыгъыз къууанч болсун!
- Сау бол, кир юйге, къонакъ этейик сени да.
Узакъдан келген къонакълагъа юйню иеси айтады
- Къууанч бла келигиз, хош келигиз! Келген аякъларыгъызгъа кёкюрегим кёпюр болсун, аркъа узунум жол болсун!
Узакъ жерде кёп туруп къайтханнга неда биреуню къонагъына былай салам бередиле
- Сау кел, огъурлу кюнде кел!
- Сау бол, огъур – насып Аллах берсин!
- Айып этме, кимсе, кимладанса?
Атын айтса, кесини атын айтып
- Огъурлулукъ Аллах берсин!

Айырыла туруп
Ишлей тургъан адам бла ушакъ этип, кете тебирегенде айтадыла
- Сау (хайыр, огъурлу, къууанч, насып) иш этигиз!

- Ишигизни Аллахутала къурасын!

- Башлагъан ишигизни къууанч бла бошагъыз!

- Тутхан ишигизден къууаныгъыз!

- Къол ызынг бузулмасын!
Жолда танышхан адамгъа
- Санга - саулукъ, манга - эсенлик!
Тенгле, жолоучула болуп, айырылгъан заманда
- Санга - игилик, манга ахшылыкъ!

Къайынлагъа айтылгъан алгъышла
Жашны атасына, анасына айтадыла
- Келген келинигиз огъурлу болсун!
-Келген келинигиз огъур аякъ бла келсин!
-Келген келин уланла бешигин тебиретсин!
- Толу юйюрлю болсун!
- Уланла атасы болсун!
Келинни жууукъларына
- Киеуюгюз да огъурлу болсун!
- Жангы жууукъла да огъурлу болсунла!
- Тукъум-жукъ болсунла!
Ол - бу юйге келин келгенин эшитгенде
- Ахшы кюнде келсин!
- Ахшылыкъ бла келсин!

Сабий туугъанда
- Жашар сюек болсун!
- Туугъанындан жашагъанына къууаныгъыз!
- Аллах бу сабийге сюек саулукъ берсин!
- Онгнганлагъа (ахшылагъа) нёгер болсун!
- Атасын, анасын къууандырыучу болсун!
- Атасына (анасына) ушагъан жаш (къыз) болсун!
- Къууанч кюнюне къууанч бла жетер насып Аллахутала берсин барыбызгъа да!

Источник: zaman.smikbr.ru


Рабочий "маразм" и прелести жизни!
teberdini
Доброго времени суток всем!

Хотел бы продолжить тему с электронной очередью постановки детей в дошкольные образовательные учреждения.

Уважаемые родители, скажу вам так, никто не двигает вашу очередь вверх либо вниз. Ваш номер очереди непосредственно зависит от даты постановки, т.е. той даты когда писали заявление. После ввода данных ребенка, конфигурация программы не позволяет изменять дату постановки. Да конечно, мы в силах изменить ваш контактный номер телефона, адрес проживания, либо же сменить желаемое ДОУ, но никак не дата постановки. Результаты от работы базы данных существенно сократил городскую очередь. Очень много было двойников, тройников а то и пятерников (есть ли такое слово в великом и могучем знать не могу) На сегодняшний день общая сводная очередь сократилась порядка на 580 человек, считаю результат отличный, это когда в Абазинском района общая площадь порядка 700:)

Не секрет, что сегодня уже работает портал Госуслуги.ру на котором пройдя регистрацию Вы успешно можете поставить своего чада в сводную электронную очередь г.Черкесска на предоставления места в ДОУ. Для начала Вам необходимо зарегистрироваться на портале, подробную инструкцию вы можете скачать с официального сайта мэрии г. Черкесска

На сколько мне известно в КЧР на сегодняшний день работают три услуги (если что поправьте) это оформление паспорта (плюс загран), оформление авто в ГИБДД, и конечно же Электронный детский сад. Спешу сообщить, что работает услуга электронного информирования, инструкцию готовимс, как будет готова сразу же опубликуем на оф.сайте мэрии. Что еще Вам рассказать:))

Ну ништяк, сегодня утром звонок, поднимает коллега.
- да слушаю
- здравствуйте, это следственный комитет при прокуратуре КЧР начальник такого то такого отдела, такой то (ну я все образно). Подскажите пожалуйста номер очереди такого то ребенка.
Анатольевич смотрит на меня растопыренным взглядом
- 1254-й (допустим, уже не помню просто)
- Спасибо большое
- Да не за что, не то по вашему предисловию, я успел перекреститься и написать явку с повинной:=)))))

Я былпацталом))))))

Так же сегодня:
- Здравствуйте это приемная такого-то (не буду просто говорить, реально попутаете чья приемная), но предисловие внушающее:)))
- О Боже подумал я и строгим голосом отчеканил, да да я вас слушаю
- Вы знаете молодой человек, заговорил тонкий женский голосок, дело в том что у меня подруга поставила ребенка в очередь, вы не могли бы подсказать номер очереди и изменить данные мобилы для смс оповещания
- уахахаааххх))))))))) меня тогда прорвало, у меня была реальная истерика... Коллега сразу поняв перехватил звонок сказав назовите фамилию....
Ребзи я реально лежал на полу)))

Уфф... ну все все, закончил!

P.S. Ах да, чуть не забыл, телефон для справок работает для всех, и для полиции и для учителей и прокуратуры и сотрудников роспотребнадзора, вне зависимости от вашего социального статуса и должности, звоните пишите (так же можете в соцсетях писать мне), чем сможем тем поможем:))))

P.S.S. Будьте здоровы!

С.у.Царь;)

Зимний Черкесск!
teberdini

Сегодня произошла встреча с моим давним другом, братом и даже в какой то мере коллегой, Русланом Кубановым.

Что в верстке глянца (журналы, буклеты, флаера и т.д.) ему нет равных я не сомневался (кому интересно могу показать пару работ), но с недавних времен Русика понесло на фото. И скажу вам откровенно очень даже не плохо у него получается. Вот несколько его работ, назвал я "Зимний Черкесск" ну а оценка за Вами:)
1. Вот та самая ёлочка, что на пл Ленина была


2. Здание Администрации (мэрия) г.Черкесска и ёлка нарядная такая


3. Символ г. Черкесска, Стелла дружбы народов! Более потрясающего фото Стеллы не видел;)


4. А вот как раз что на "обруче" Стеллы


4. Часы при входе в центральный сквер


5. Еще часики


6. На Зелике, нереально красиво;)


7. Чертовое косело


Вот на этом все!

С.у. Царь;)


Каково IT'шнику в 09
teberdini

В некотором царстве в сиим государстве присутствовали человеки с квадратными глазами коих именовали IT'шниками, программистами ну или как народе именуют компьютерщиками:)

На самом деле хотел нацарапать пару слов примерно на тему "Каково IT'шнику в 09?" Побуждение написания данного поста, внутреннее не смирение на происходящее на рынке IT услуг в Карачаево-Черкесии, ибо к сиим сам отношусь.

Почему то я думал, что человечество давно осознало что за паутиной будущее. С каждым днем на рынке программного обеспечения мы видим все новые и разнообразные веб-интерфейсы, особенно в органах государственной власти. СУФД (Казначейство), SVOD (Минфин, бух.отчетность), ЭДС (Мэрия г. Черкесска, автоматизированная система электронной очереди "Электронный детский сад"), ФССП (Суд.приставы, база задолжников), уверен и Вы в состоянии продолжить данный список. Каков спрос на IT'шников в республике?

Как то в Общественной палате РФ по КЧР, прошел круглый стол на тему востребованности IT'шников в органах государственной власти, бизнеса, образования и т.д. Круглый стол прошел под председательством Тлисова Азамата Борисовича, члена Общественной палаты России по образованию. Присутствовали и представители власти и бизнес сообщества. Конечно приятно, что наконец местная молодежь потихоньку отходит от местного стереотипа юрист, экономист, врач. Не радует одно, в каком ассигновании оценивается работа моих коллег. В органах власти, в банках до 15 тыс.руб, в бизнесе если руководитель не мул трехрогий и понимает всем сердцем, что любое направление бизнеса, повторюсь любое, требует автоматизации, знаю таких которые и 25-30 в рыло выхватывают. Признаюсь не знаю на каком уровне подготавливают программистов в нашей академии, но ни одного пишущего свой код из новичков не знаю, есть конечно старые гуру которые и ядро свое скомпилируют но прилива новых сил не чувствую. Если таковы есть с удовольствием познакомлюсь;)

Бизнес наконец осознал, что пора вкладывать в образование и в профессиональный рост своих сотрудников. В связи с этим не могу не отметить Мурата Аргунова, Генерального директора гипсового завода "Habez GIPS", который признаюсь удивил, что на средства завода обучаются пятеро детей и все технари, с условием после окончание вуза работа на заводе в течении 5 лет. Очень грамотно.

Шок. Сисадмин на 80 рабочих станций с ЗП в 13,7 рублей с годовым бюджетом в 20 тыс.руб. Он не смотрит с фотографии что на стене как "живой", он на самом деле живой настоящий и пребывает на планете земля в частности в регионе 09.

Благо Всевышний не обделил IT'шников в гипертрейннинговым разветвленным мышлением, знаете, как процессоры Intel Core, и всегда можно подработать на фрилансе на каких либо мелководных проектах, за что Ему превелико благодарен, АльхамдулиЛлах, но это не есть справедливо в отношении моих коллег.

Все это писалось дабы донести до руководителей органов исполнительной, законодательной, судебной властей, представителей малого, среднего и большого бизнеса чтобы нас ценили, любили и кормили почаще шоколадками:)) Без нас вы никуда и в некуда!

С.у.Царь;)


Вечерняя прогулка по Черкесску
teberdini
Здарова были, да и здоровей не видали, уверен)))

На самом деле хотел пару строк написать про обыденную, можно даже сказать, бытовую жизнь нашего любимого городка - Черкесска.
Вчера ко мне приехал кент с Нальчика. Сам он вообще отсюда местный, правда последние лет 6 живет в КБР, изменник)
Ну и я как верный и порядочный друг, решил устроить ему небольшую обзорную экскурсию. В машине сидел как обезьяна, а это что? а то когда успели? вот вы типы, братан кто это все мутит? КЧР ограбил нац.банк? Звучало много смешных и странных вопросов.

Проезжая уже по Доватора, естественно он был удивлен, и настоял подъехать по ближе. Не знаю как он, но моим удивлениям не было предела. Пенсионеры разной возрастной группы упорно занимались спортом на тренажерах что на аллее.
Ну и тут душа поэта просто не выдержала и Остапа понесло по бездорожью притом на полуспущенных)))


Дедушке 76 лет, 350 раз! Жесть! Признаюсь после я сел попробовать, легкого мало, чтобы для 76 летнего ставить подобные рекорды. Имран (кент) сразу же своей пылкостью вступил с ним в диалог. Пожилой горец рассказывал многое, и о том как город преобразился, что и молодежь хрен знает чем занимается. Одна его просьба была - не ломайте, а мы это сами сохраним. О да дед сказал я, мы именно то поколение которое в последующем будет представлять вас, на что он тихо улыбнулся. В принципе на видео он все излагает сам, правда представиться не захотел:)


А вот этот дедушка 79 лет - 600 раз!

В общем мне очень понравилось позитивный настрой наших пенсионеров. После я подошел к нему и задал стандартный вопрос, Вы не могли бы представиться на что он ответил: маЛчиГ я никЪаму не даю сваю данных)))) Прикольный дедушка!!!

Так что вот такие дела. Очень приятно что у нас живут такие Горцы, да да да, именно с большой буквы!

С.у.Царь;)

Электронная очередь в городе Черкесске АИС "Электронный детский сад"
teberdini

День добрый уважаемые жители нашего прекрасного городка - Черкесска.

Немного хотел поделиться с Вами информацией как правильно ставить в электронную очередь в детский сад Ваших деток.
И так начнем. Существует два способа постановки Вашего чада.

Первый способ: Через портал государственных услуг, полное описание прохождения регистрации Вы можете найти на официальном сайте Мэрии г. Черкесска

Второй способ: Каждый вторник с 9:00 до 16:00 ведется прием граждан в здании администрации города в кабинете №2 сотрудниками Отдела дошкольного образования при Управлении образования мэрии г.Черкесска. Заявления подают законные представители, это мать отец (бабушки, тети, дяди заявление подать не могут).

При себе необходимо иметь паспорт заявителя, свидетельство о рождении ребенка, плюс заявление, которые вы уже заполняете на месте. Сразу предупрежу, перед тем как зайти на прием, снимите ксерокопию паспорта (лицо+прописка) плюс ксерокопия свидетельства о рождении ребенка. В заявлении заполняются обычные стандартные поля, такие как: ФИО ребенка, ФИО заявителя, паспортные данные, место регистрации, фактическое место жительства, желаемое дошкольное учреждение, дата, подпись, плюс мобильный ваш номер телефона. Для чего именно мобильный номер. Дело в том, что в процессе комплектации, с каждым днем очередь сокращается, и первый информатор вашей очереди это ваш телефон. В конце каждого месяца осуществляется смс рассылка с уведомлением очередности вашего чада. Все очень просто, никаких сложностей.

Прочие документы
Немного разложим по полочкам. И так, если у вас ходатайство с места работы (это не заявление), его в день регистрации сотрудникам дошкольного образования предоставлять не нужно. Ваши все ходатайства направляйте в 401 кабинет, который находиться на 4-ом этаже в здании Мэрии. Ну а если у вас заявление, они пишутся на имя Мэра города, которое вы можете в будни предоставить в кабинет №1. Заявлениями занимается Отдел писем, график приема с 8:00 до 11:30 каждый день. При написании заявления не забывайте указать ваши контактные данные, обратный адрес, номер телефона. Все ответы направляются в письменном виде на указанный вами адрес в течении месяца. Оговорюсь для правильного понимания, не через месяц, а в течении месяца, смекаете же разницу;) Очень рад!

Единый сall-центр (мне нравиться так его называть)
Существует техническая поддержка автоматизированной системы "Электронный детский сад" - 26-32-52
В случае возникновения каких либо вопросов по вашим данным, смело, в любое время с 8:00 до 17:00 вы можете обратиться в тех.поддержку. Технические сотрудники ответят вам на все существующие и возникающие у вас вопросы. Данная служба существует дабы оперативно отвечать на ваши вопросы по вашим данным. Допустим вы переехали и проживаете уже не по указанному адресу, который указывали при регистрации ребенка, обязательно сообщайте, ибо в последующем сотрудникам Отдела дошкольного образования очень сложно найти вас. У вас поменялся номер телефона - сразу сообщаем, так как первый информатор о вашей очередности в детский сад это ваш мобильник, как уже говорил выше. Вам нужно узнать вашу очередь на сегодняшний день  - звоним. У вас в семье пополнение и вы причисляетесь к статусу "многодетная семья" (чего я вам всем желаю) - сообщаем!

Ну вроде все изложил, прошу простить, что в свободной форме, ибо не журналист и не блогер, а так, по зову доброй воли - хочется чтобы меньше было ошибок при подаче заявлений.

Возникнут какие либо вопросы, пишите в комментах, по мере возможности буду отвечать.

Спасибо за внимание!


Сбор (джыйылыу) рода Бостановых в Учкуланском ущелье
teberdini
Сегодня у меня был просто потрясающий день, столько положительных эмоций я давно не испытывал. Такое скопление Бостиков в одном месте, оу, это нечто. И так, сегодня прошел фамильный праздник рода Бостановых в родовом поместье Учкулане. Представляю Вашему вниманию небольшой фоторепортаж, как прошло данное мероприятие!

1. Бостанлары тамгъалары


2. Дорога в Учкулан - Учкуланское ущелье


3. Къарачайны къадау ташы


4. Народ подтягивается


5. Подготовочка;)


6. Рассаживаемся за столы


7. За столами продолжилось более детальное знакомство, хотя большинство друг друга знали!


8. Речь старейшины Асхат-Хаджи Бостанова. Много мудрых слов прозвучали от старца. Говорил о морали, нравственности, обычаях, традициях, истории рода Бостановых


9. Обеденный намаз (кюнорта намазы)


10. Облагораживание территории


11. Рашид Бостанов дает интервью ГТРК КЧР - оператор Алий Бостанов!


12. Къарачай той (национальные танцы, letsгинка)


13. Танцы, конкурсы, викторины!


14. Заряжены всевозможной техникой


15. Съемки продолжаются


16. Призы победителям конкурсов


17. Победители


18. Шамка - яркий представитель Бостиков


19. Вот она кровь, не успел получить приз как сразу надел на себя


20. Дуа по усопшим в годы войны и репрессий


21. Небольшая часть моей семьи;)))


На этом фамильный праздник закончился. Определились что следующий раз встретимся через 5 лет, жду не дождусь этого времени. Огромное спасибо организаторам праздника!

Черкесск первая столица СКФО в проекте компании МТС - HistoryPin!
teberdini
Драутуйте)

Сегодня посчастливилось побывать на презентации проекта "Виртуальная история Черкесска" компании ОАО "МТС".
И так HystoryPin! www.hystorypin.com

Проект запущен компанией МТС позволяющий отображать на экранах Ваших смартфонов облик города в исторической ретроспективе, т.е. получается некий эффект дополнительной реальности. Все мы понимаем, что город растет, развивается, старые здания сносят, (тому химик пример, хотя ветхим его никогда не считал) новые воздвигаются. Например, к своему стыду не знал, что в центральном парке Черкесска стояла Церковь, хотя мне скидочка, как представителю г.Карачаевка) Вот Вам ссылочка на фотографию которую разместила Лейла бачх ну как?

Сервис использует карты google maps, естественно имеются приложения для iOS Android (бесплатно). Фишка в том что приложение при помощи GPS определяет координаты пользователя и предлагает все фотки связанные с его месторасположением. На презентации нам четко продемонстрировали функцию дополнительной реальности. Просто навести камеру на здание или улицу чтобы увидеть все архивные изображения поверх современного вида, прозрачность которых можно отрегулировать движением пальца. Гляньте фотография кинотеатра им.Горького, сильных изменений не потерпел. Удивили скульптуры которые воздвигались на крыше здания? бачх.

В общем разбирайтесь, я в глубоководных водах хисторипин, не могу оторваться от сайта. Будет что, допишу;)

Удачи!

10 примеров сайта на HTML5 + CSS3
teberdini
Денек выдался у меня на славу, сёрф в сети по полной программе.
Хотел поделиться с Вами 10 сайтами которые на мой взгляд более ярко и профессионально сверстаны в HTML5 на пару с CSS3

И так, поехали...

1. Zipper Galeria
http://www.zippergaleria.com.br/pt/

2. Magic Leap
http://magicleap.com/

3. Jip
http://www.jib.ca/

4. I shot him
http://ishothim.com/

5. Kalixo
http://www.kalixo.fr/

6. Icon Monstr
http://iconmonstr.com/

7. Studio1 Architects
http://studio1architects.com/

8. National Academy School
http://www.nationalacademy.org/

9. Fat Media
http://www.fatmedia.co.uk/

10. CSS3 Example
http://beta.theexpressiveweb.com/

Ну вот, вроде все. Кому понравилось, репостов прошу, а так же в комментах не забудьте продолжить список сайтов 

Образовательный портал Карачаево-Черкесской республики!
teberdini
Доброго времени суток уважаемый, если ты таковой существуешь;)

Глянь на proffi95.ru и скажи, такой образовательный портал нужен твоему региону?